สวดมนต์

สัพพะพุทธานุภาเวนะ(มงคลจักรวาฬน้อย)

อะทาสิ เม อะกาสิ เม(ติโรกุฑฑกัณฑคาถา)

กุสะลา ธัมมา(มาติกา)

เหตุปัจจะโย(พระมะหาปัฏฐาน)


Site home
NabetaJisho(Dictionary software)