มาติกา

	กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ(ะ)ยากะตา ธัมมา ฯ
	สุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา ทุกขายะ
เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา อะทุกขะมะสุขายะ เวทะนายะ
สัมปะยุตตา ธัมมา ฯ
	วิปากา ธัมมา วิปากะธัมมะธัมมา เนวะวิปากะนะ-
วิปากะธัมมะธัมมา ฯ
	อุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา อะนุปาทินนุปาทานิยา
ธุัมมา อะนุปาทินนานุปาทานิยา ธัมมา
	สังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา อะสังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา
ธัมมา อะสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกา ธัมมา ฯ
	สะวิตักกะสะวิจารา ธัมมา อะวิตักกะวิจาระมัตตา
ธัมมา อะวิตักกาวิจารา ธัมมา ฯ
	ปีติสะหะคะตา ธัมมา สุขะสะหะคะตา ธัมมา
อุเปกขาสะหะคะตา ธัมมา ฯ
	ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพา ธัมมา ภาวะนายะ ปะหาตัพพา
ธัมมา เนวะทัสสะเนนะ นะภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา ฯ
	ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา ภาวะนายะ
ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา เนวะทัสสะเนนะ นะภาวะนายะ-
ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา ฯ
	อาจะยะคามิโน ธัมมา อะปะจะยะคามิโน ธัมมา
เนวาจะยะคามิโน นาปะจะยะคามิโน ธัมมา ฯ
	เสกขา ธัมมา อะเสกขา ธัมมา เนวะเสกขานาเสกขา
ธัมมา ฯ
	ปะริตตา ธัมมา มะหัคคะตา ธัมมา อัปปะมาณา
ธัมมา ฯ
	ปะริตตารัมมะณา ธัมมา มะหัคคะตารัมมะณา ธัมมา
อัปปะมาณารัมมะณา ธัมมา ฯ
	หีนา ธัมมา มัชฌิมา ธัมมา ปะณีตา ธัมมา ฯ
	มิจฉัตตะนิยะตา ธัมมา สัมมัตตะนิยะตา ธัมมา อะนิยะตา
ธัมมา ฯ
	มัคคารัมมะณา ธัมมา มัคคะเหตุกา ธัมมา
มัคคาธิปะติโน ธัมมา ฯ
	อุปปันนา ธัมมา อะนุปปันนา ธัมมา อุปปาทิโน ธัมมา ฯ
	อะตีตา ธัมมา อะนาคะตา ธัมมา ปัจจุปปันนา ธัมมา ฯ
	อะตีตารัมมะณา ธัมมา อะนาคะตารัมมะณา ธัมมา
ปัจจุปปันนารัมมะณา ธัมมา ฯ
	อัชฌัตตา ธัมมา พะหิทธา ธัมมา อัชฌัตตะพะหิทธา
ธัมมา ฯ
	อัชฌัตตารัมมะณา ธัมมา พะหิทธารัมมะณา ธัมมา
อัชฌัตตะพะหิทธารัมมะณา ธัมมา ฯ
	สะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา อะนิทัสสะนะ-
สัปปะฏิฆา ธัมมา อะนิทัสสะนาปปะฏิฆา ธัมมา ฯ

สวดมนต์

Site home
NabetaJisho(Dictionary software)