มงคลจักรวาฬน้อย

สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ
สัพพะสังฆานุภาเวนะ พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง
สังฆะระตะนัง ติณณัง ระตะนานัง อานุภาเวนะ จะตุราสีติ-
สะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ ปิฏะกัตตะยานุภาเวนะ
ชินะสาวะกานุภาเวนะ สัพเพ เต โรคา สัพเพ เต ภะยา
สัพเพ เต อันตะรายา สัพเพ เต อุปัททะวา สัพเพ เต
ทุนนิมิตตา สัพเพ เต อะวะมังคะลา วินัสสันตุ อายุวัฑฒะโก
ธะนะวัฑฒะโก สิริวัฑฒะโก ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโก
วัณณะวัฑฒะโก สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา ฯ
ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา
อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ จะ เตชะสา
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิ ภาค(ะ)ยัง สุขัง พะลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา
สะตะวัสสา จะ อายู จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ
สวดมนต์

Site home
NabetaJisho(Dictionary software)